Kyokushin Challenge 2019

Hosted by:

Radosław AMBROZIAK
biuro@husaria.org.pl
+48 888 560 717


Registration deadline:

Mon Jun 10, 2019 23:59 CEST almost 2 years ago


Entry fees:

€5 per competitor

 

Kazimierza Twardowskiego