Kyokushin Challenge 2018

Hosted by:

Radosław AMBROZIAK
biuro@husaria.org.pl
+48 888 560 717


Registration deadline:

Sun Nov 11, 2018 23:59 CET almost 3 years ago


Entry fees:

€5 per competitor

 

Kazimierza Twardowskiego