Friendship Open Karate Tournament

Kobudo

« Home


Kobudo 0-10 years Beginner (0-1yr): White - Blue Belt
Kobudo 11-17 years Beginner (0-1yr): White - Blue Belt
Kobudo 18-34 years Beginner (0-1yr): White - Blue Belt
Kobudo 35+ years Beginner (0-1yr): White - Blue Belt
Kobudo 0-10 years Novice (1-2yr): Orange – Green Belt
Kobudo 11-17 years Novice (1-2yr): Orange – Green Belt
Kobudo 18-34 years Novice (1-2yr): Orange – Green Belt
Kobudo 35+ years Novice (1-2yr): Orange – Green Belt
Kobudo 0-10 years Intermediate (2-4yr): Brown Belt
Kobudo 11-17 years Intermediate (2-4yr): Brown Belt
Kobudo 18-34 years Intermediate (2-4yr): Brown Belt
Kobudo 35+ years Intermediate (2-4yr): Brown Belt
Kobudo 0-10 years Black Belt
Kobudo 11-17 years Black Belt
Kobudo 18-34 years Black Belt