2021 WKO Open European Championships

Thaiboxing

« Home


Thaiboxing 7-8 years M -20.0kg
Thaiboxing 8-9 years M 23-26.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 25-27.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 29.1-32.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 32.1-35.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 35.1-38.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 38.1-41.0kg
Thaiboxing 7-8 years M 41.1-44.0kg
Thaiboxing 7-8 years M +44.1kg
Thaiboxing 7-8 years F -20.0kg
Thaiboxing 7-8 years F 20.1-23.0kg
Thaiboxing 7-8 years F 23.1-26.0kg
Thaiboxing 7-8 years F 26.1-29.0kg
Thaiboxing 7-8 years F 29.1-32.0kg
Thaiboxing 7-8 years F 32.1-35.0kg