GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC LỨA TUỔI TAEKWONDO TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020

Đối Kháng Cá Nhân

« Home


DKCN1 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M -30.0kg
DKCN2 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 30.1-33.0kg
DKCN3 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 33.1-37.0kg
DKCN4 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 37.1-41.0kg
DKCN5 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 41.1-45.0kg
DKCN6 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 45.1-49.0kg
DKCN7 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 49.1-53.0kg
DKCN8 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 53.1-57.0kg
DKCN9 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years M 57.1-61.0kg
DKCN10 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F -29.0kg
DKCN11 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F 29.1-33.0kg
DKCN12 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F 33.1-37.0kg
DKCN13 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F 37.1-41.0kg
DKCN14 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F 41.1-44.0kg
DKCN15 Đối Kháng Cá Nhân 12-15 years F 44.1-47.0kg